Кванил инструкция, цена в аптеках на Кванил

Состав

Основное активное вещество: цитиколин.

Входящие в состав препарата вспомогательные вещества: сорбит, повидон, аспартам, лимонная кислота, лимонный ароматизатор, натрия стеарилсульфат, натрия лаурилсульфат, проч.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru

Выпускается в форме гранул, упакованных в пакетики-саше, в дозировке по 500 тыс мг цитиколина.

действующее вещество: citicoline;

1 мл цитиколина натрия эквивалентно цитиколина 100 мг;

Кванил

вспомогательные вещества: сорбита раствор (Е 420), глицерин, натрия метилпарабен (Е 219), натрия пропилпарагидроксибензоат (Е 217), пропиленгликоль, натрия цитрат, сахарин натрия, калия сорбат, понсо 4R (Е 124), вкусовая добавка клубника, кислота лимонная безводная, вода очищенная.

действующее вещество: citicoline sodium;

1 таблетка содержит цитиколина натрия в пересчете на цитиколин 500 мг

вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, повидон, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, покрытие Opadry 03F58750 белый.

табл. п/о 500 мг блистер, в пачке, № 10, № 30, № 100

Цитиколин 500 мг

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Таблетки, покрытые оболочкой.

Основные физико-химические свойства: капсулоподобные гладкие таблетки, покрытые оболочкой белого цвета.

Цитиколин усиливает эффект леводопы. Не следует назначать одновременно с лекарственными средствами, содержащими меклофеноксат.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость розового цвета.

https://www.youtube.com/watch?v=upload

Цитиколин усиливает эффект леводопы. Не следует назначать препарат одновременно с лекарственными средствами, содержащими меклофеноксат.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Цитиколін стимулює біосинтез структурних фосфоліпідів у мембрані нейронів, що сприяє покращенню функціонування мембран, іонообмінних насосів і нейрорецепторів. Завдяки стабілізувальній дії на мембрану цитиколін має протинабрякові властивості, тому зменшує набряк мозку. Результати досліджень показали, що цитиколін пригнічує діяльність деяких фосфоліпаз, перешкоджає залишковому виникненню вільних радикалів, попереджає пошкодження мембранних систем та забезпечує збереження захисної антиоксидантної системи.

Цитиколін зменшує об’єм пошкодженої тканини, запобігаючи загибелі клітин, діючи на механізми апоптозу, і поліпшує холінергічну передачу. Цитиколін також чинить профілактичну нейропротекторну дію при вогнищевих інсультах мозку.

Цитиколін сприяє швидкій функціональній реабілітації пацієнтів при гострих порушеннях мозкового кровообігу, зменшуючи ішемічне пошкодження тканин мозку, що підтверджується результатами рентгенологічних досліджень.

При черепно-мозкових травмах цитиколін скорочує тривалість відновного періоду і зменшує інтенсивність посттравматичного синдрому.

Цитиколін сприяє підвищенню рівня мозкової діяльності, знижує рівень амнезії, поліпшує стан при когнітивних, сенситивних і моторних розладах, що спостерігаються при ішемії мозку.

Фармакокінетика.

Цитиколін добре всмоктується при пероральному, внутрішньом’язовому та внутрішньовенному введенні. Після застосування препарату спостерігається значне підвищення рівня холінів у плазмі крові. При пероральному застосуванні препарат практично повністю всмоктується. Дослідження показали, що біодоступність при пероральному та парентеральному шляхах введення практично однакові.

Препарат метаболізується у кишечнику та печінці з утворенням холіну та цитидину. Після застосування цитиколін засвоюється тканинами мозку, при цьому холіни діють на фосфоліпіди, цитидин – на цитидинові нуклеоїди та нуклеїнові кислоти. Цитиколін швидко досягає тканин мозку і активно вбудовується у мембрани клітин, цитоплазму і мітохондрії, активуючи діяльність фосфоліпідів.

Лише незначна кількість застосованої дози виводиться із сечею і калом (менше 3 %). Приблизно 12 % застосованої дози виводиться через дихальні шляхи. Виведення препарату з сечею та через дихальні шляхи має дві фази: перша фаза – швидке виведення (із сечею – протягом перших 36 годин, через дихальні шляхи – протягом перших 15 годин), друга фаза – повільне виведення. Основна частина дози препарату залучається до процесів метаболізму.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Цитиколин стимулирует биосинтез структурных фосфолипидов мембран нейронов, способствует улучшению функций мембран, в том числе функционированию ионообменных насосов и нейрорецепторов. Благодаря стабилизирующим действия на мембрану цитиколин имеет противоотечные свойства, поэтому уменьшает отек мозга.

Цитиколин уменьшает объем поврежденной ткани, предотвращая гибели клеток, действуя на механизмы апоптоза, и улучшает холинергическую передачу. Цитиколин также оказывает профилактическое нейропротекторное действие при очаговых инсультах мозга.

Цитиколин способствует быстрой функциональной реабилитации пациентов при острых нарушениях мозгового кровообращения, уменьшая ишемическое повреждение тканей мозга, что подтверждается результатами рентгенологических исследований.

Читайте также:  КМН — Алемтузумаб, инструкция по применению, как принимать, когда принимать, противопоказания, побочные действия

При черепно-мозговых травмах цитиколин сокращает продолжительность восстановительного периода и уменьшает интенсивность посттравматического синдрома.

Цитиколин способствует повышению уровня мозговой деятельности, снижает уровень амнезии, улучшает состояние при когнитивных, сенситивных и моторных расстройствах, наблюдаемых при ишемии мозга.

Фармакокинетика.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru

Цитиколин хорошо всасывается при пероральном, внутримышечном и внутривенном введении. После применения препарата наблюдается значительное повышение уровня холина в плазме крови. При пероральном применении препарат практически полностью всасывается. Исследования показали, что биодоступность при пероральном и парентеральном путях введения практически одинаковые.

Препарат метаболизируется в кишечнике и печени с образованием холина и цитидина. После применения цитиколин усваивается тканями мозга, при этом холины действуют на фосфолипиды, цитидин – на цитидиновые нуклеоиды и нуклеиновые кислоты. Цитиколин быстро достигает тканей мозга и активно встраивается в мембраны клеток, цитоплазму и митохондрии, активируя деятельность фосфолипидов.

Лишь незначительное количество дозы выводится с мочой и калом (менее 3%). Примерно 12% дозы выводится через дыхательные пути. Выведение препарата с мочой и через дыхательные пути имеет две фазы: первая фаза – быстрое выведение (с мочой – в течение первых 36 часов, через дыхательные пути – в течение первых 15 часов), вторая фаза – медленное выведение. Основная часть дозы привлекается к процессам метаболизма.

Фармакодинамика.

Цитиколин стимулирует биосинтез структурных фосфолипидов мембран нейронов, что подтверждается данными магнитно-резонансной спектроскопии. Благодаря такому механизму действия цитиколин проявляет функционирования таких мембранных механизмов как функционирование ионообменных насосов и рецепторов, модуляция которых необходимо для нормального проведения нервных импульсов. Благодаря стабилизирующей действия на мембрану нейронов цитиколин проявляет противоотечные свойства, которые способствуют реабсорбции отека мозга.

Экспериментальные исследования показали, что цитиколин ингибирует активацию некоторых фосфолипаз (А1, А2, С и D), уменьшая образование свободных радикалов, предотвращает разрушение мембранных систем и сохраняет антиоксидантные защитные системы, такие как глутатион.

Цитиколин сохраняет запас энергии нейронов, ингибирует апоптоз и стимулирует синтез ацетилхолина.

Экспериментально доказано, что цитиколин также проявляет профилактическое нейропротекторное действие при фокальной ишемии головного мозга.

Клинические исследования показали, что цитиколин достоверно увеличивает показатели функционального выздоровления у пациентов с острым ишемическим нарушением мозгового кровообращения, совпадает с замедлением роста ишемического поражения головного мозга по данным нейровизуализации.

У пациентов с черепно-мозговой травмой цитиколин ускоряет восстановление и уменьшает продолжительность и интенсивность посттравматического синдрома.

Цитиколин улучшает уровень внимания и сознания, когнитивные и неврологические расстройства, связанные с ишемией головного мозга, способствует уменьшению проявлений амнезии.

Фармакокинетика.

Цитиколин хорошо абсорбируется при пероральном введении. После введения препарата наблюдается значительное повышение уровня холина в плазме крови. При пероральном применении препарат практически полностью всасывается. Исследования показали, что биодоступность при пероральном и внутривенном путях введения практически одинаковые.

Препарат метаболизируется в кишечнике и печени с образованием холина и цитидина.

После введения цитиколин широко распределяется в структурах головного мозга с быстрым включением фракции холина в структурные фосфолипиды и фракции цитидина в цитидина нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. В головного мозга цитиколин встраивается в клеточные, цитоплазматические и митохондриальные мембраны, принимая участие в построении фракции фосфолипидов.

https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru

Только незначительное количество дозы обнаруживается в моче и фекалиях (менее 3%). Примерно 12% выводится через СО 2 выдыхаемого воздуха. Во время выведения препарата с мочой выделяют две фазы: первая фаза – в течение 36 часов, в которой скорость выведения уменьшается быстро, и вторая фаза – в которой скорость выведения уменьшается гораздо медленнее.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата; повышенный тонус парасимпатической нервной системы.

  • Повышенная чувствительность к цитиколина или другим компонентам препарата.
  • Повышенный тонус парасимпатической нервной системы.
  • Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
  • Повышенный тонус парасимпатической нервной системы.

Рассматриваемое лекарственное средство противопоказано применять в случаях, когда у пациента имеется выраженная гиперчувствительность (аллергия) к основному или к одному из вспомогательных компонентов.

Читайте также:  Галоперидол цена в Томске от 56 руб., купить Галоперидол, отзывы и инструкция по применению

Противопоказано также применять при повышенном тонусе парасимпатической нервной системы.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Цитиколін посилює ефект леводопи. Не слід призначати препарат одночасно з лікарськими засобами, що містять меклофеноксат.

В окремих випадках деякі побічні реакції з боку центральної нервової системи можуть впливати на здатність керувати автотранспортом або працювати зі складними механізмами.

Тому під час лікування слід дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.  

Особенности применения

Препарат содержит краситель Понсо 4R, что может вызвать аллергические реакции, астматический приступ, особенно у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте. Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, поскольку препарат содержит сорбита раствор. Метилпарабен и пропилпарагидроксибензоат, содержащиеся в составе препарата, могут вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).

Применение в период беременности или кормления грудью .

Нет достаточных данных относительно применения Кванилу беременным женщинам. Данные относительно экскреции цитиколина в грудное молоко и его действие на плод неизвестны. Поэтому в период беременности или кормления грудью препарат назначают только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

В отдельных случаях некоторые побочные реакции со стороны центральной нервной системы могут влиять на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами. 

Препарат содержит лактозу. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Спосіб застосування та дози

Достаточные данные о применении цитиколина беременным женщинам отсутствуют. Цитиколин не следует применять в период беременности, кроме случаев крайней необходимости. В период беременности лекарственный препарат назначать только тогда, когда ожидаемая терапевтическая польза превышает потенциальный риск. Данные о проникновении цитиколина в грудное молоко и его действие на плод неизвестны.

У разі стійкого внутрішньочерепного крововиливу не слід перевищувати дозу 1000 мг на добу.

Пацієнтам, які страждають на триметиламінурію, хворобу Паркінсона, епілепсію, та пацієнтам з депресією в анамнезі необхідно застосовувати препарат Кваніл з обережністю.

Препарат Кваніл слід з обережністю застосовувати пацієнтам із захворюваннями нирок або печінки.

Якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб, оскільки препарат містить сорбіт (Е 420).

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

Препарат містить аспартам (Е 951), який є похідним фенілаланіну, що становить небезпеку для хворих на фенілкетоноурію.

Оскільки холін є продуктом розпаду сукцинілхоліну, він може викликати ті ж побічні ефекти, що і сукцинілхолін, наприклад пригнічення дихання.

Застосування препарату під час вагітності та у період годування груддю можливе тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Препарат Кваніл застосовують внутрішньо, попередньо розчинивши гранули в половині склянки води, незалежно від вживання їжі.

Рекомендована доза для дорослих становить від 500 мг (1 саше) до 2000 мг (4 саше) на добу.

Дози препарату та термін лікування залежать від тяжкості уражень мозку та встановлюються лікарем індивідуально.

Пацієнти літнього віку не потребують коригування дози.

Діти. Немає достатніх даних щодо застосування препарату Кванілдітям. Препарат застосовують у разі крайньої необхідності, коли очікувана користь від застосування перевищує можливий ризик.

Побочные реакции

В индивидуальных случаях некоторые побочные реакции со стороны центральной нервной системы могут влиять на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами. 

Со стороны психики: галлюцинации, возбуждение, бессонница.
Со стороны нервной системы: сильная головная боль, головокружение, тремор.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, тахикардия.
Со стороны дыхательной системы: одышка.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, боль в желудке, гиперсаливация, незначительное изменение показателей функции печени, эпизодическая диарея.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая сыпь, зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок, покраснение, крапивница, экзантема, пурпура.
Общие расстройства : озноб, повышение температуры тела, ощущение жара, тремор, отек.

Психические расстройства : галлюцинации.

Со стороны нервной системы: сильная головная боль, головокружение.

Читайте также:  ЛУЦЕТАМ: инструкция, отзывы, аналоги, цена в аптеках

Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, тахикардия.

Со стороны дыхательной системы: диспноэ.

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея.

Общие расстройства : озноб, отек, аллергические реакции, в том числе: высыпания, пурпура, зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок.

З боку нервової систем: головний біль, запаморочення (вертиго), тремор.

З боку психіки: галюцинації, тривожне збудження, параноя, безсоння, депресія, напад епілепсії.

З боку імунної системи: алергічні реакції, у тому числі: висипання, пурпура, свербіж, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок.

З боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпертензія, артеріальна гіпотензія, тахікардія.

З боку дихальної системи: задишка (диспное), нежить, кашель.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

З боку травної системи: анорексія, нудота, блювання, діарея, стеаторея, запор, біль у шлунку, гіперсалівація, незначна зміна показників функції печінки.

З боку шкіри: посилення потовиділення, гіперемія.

Загальні реакції: підвищення температури тіла, відчуття жару, озноб, набряк, затримка росту, «рибний запах» від тіла.

Способ применения и дозы

Раствор применяется перорально, вне зависимости от приема пищи, для чего 1 пакетик следует растворить в 100 мл жидкости.

Рекомендуемые дозировки – от 500 до 2 тыс мг в сутки (1-4 пакетика-саше). Назначаемая доза зависит от степени выраженности симптомов, тяжести течения болезни, индивидуальной реакции на препарат.

Пациенты пожилого возраста, а также пациенты с печеночной и/ или почечной недостаточностью не нуждаются в коррекции дозировки.

Рекомендуемая доза составляет от 500 до 2000 мг в сутки (1-4 таблетки), в зависимости от тяжести симптомов и состояния пациента.
Дозы препарата и срок лечения устанавливаются врачом.
Пациенты пожилого возраста не требуется коррекции дозы.

Препарат Кванил применяют внутрь независимо от приема пищи.

Рекомендуемая доза для взрослых составляет 500 мг (5 мл) до 2000 мг (20 мл) в сутки, которую делят на 2-3 приема.

Препарат, предварительно смешанный с небольшим количеством воды, принимают с помощью мерного стаканчика. Необходимо промывать мерный стаканчик водой после каждого применения. Для отмеривания доз можно использовать пластиковый разовый шприц без иглы.

Дозы препарата и продолжительность лечения зависят от тяжести поражений мозга и устанавливаются индивидуально.

Пациенты пожилого возраста не требуется коррекции дозы.

Нет достаточных данных относительно применения препарата Кванил детям. Препарат применяют в случае крайней необходимости, если ожидаемая польза от применения превышает потенциальный риск.

Чтобы лечение проходило успешно, врачи рекомендуют строго соблюдать все инструкции врача. Рекомендуемая терапевтическая доза данного лекарства – 500-2000 мг (1-4 таблетки либо 5-20 мл раствора) в день.

Назначенную дозировку необходимо разделять на несколько приемов. При этом следует отметить, что прием медикамента не зависит от времени употребления еды. Таблетки «Кванил» нужно глотать целиком и запивать достаточным количеством обычной воды.

При употреблении раствора лекарство нужно предварительно разбавить водой и выпивать независимо от приема пищи. Необходимое количество измеряется с помощью шприца.

Продолжительность лечебного курса определяется индивидуально для каждого пациента. При этом учитывается состояние человека, нарушения функций его организма, скорости развития сопутствующих патологий.

Передозировка

из-за низкой токсичности возникновение интоксикации маловероятно, даже в случаях, когда терапевтические дозы случайно превышены.

При случайном превышении дозы проводится симптоматическая терапия.

Передозировка на данный момент не зафиксирована.

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

При случайной передозировке, теоретически, возможно усиление побочных эффектов.

В этом случае рекомендуется проведение симптоматической терапии.

Случаи передозировки не описаны.

Случаях передозировки не отмечены.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД /

KUSUM HEALTHCARE PVT LTD.

СП-289 (A), РИИКУ Индастриал ареа, Чопанки, Бхивади, достать. Алвар (Раджастан), Индия /

SP-289 (A), RIICO Industrial area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), India.

ООО «КУСУМ ФАРМ».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.

https://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru

Украина, 40020, г. Сумы, ул. Скрябина, 54.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *